חניוני אוניברסיטת בר אילן

יאיר השחר זכתה במכרז להפעלת חניוני אוניברסיטת בר אילן
אותם תפעיל בשמונה השנים הבאות